dimarts, 21 de setembre 2021
catalŕ | castellŕ
Formalització de l'adjudicació
 
Formalització de l’adjudicació
 
Un cop finalitzat el procediment d’adjudicació, el promotor i les persones adjudicatàries formalitzen els corresponents contractes de transmissió dels drets en qüestio i presenten a la Secretaria d’Habitatge la documentació pertinent per a l’emissió del visat a què es refereix l’article 85 de la Llei 18/2007.
 
En el cas de transmissió de drets de propietat i sempre que resulti procedent l’atorgament d’escriptura pública, el promotor i les persones adjudicatàries han de presentar a aquests efectes, davant el corresponent fedatari públic, els contractes privats, juntament amb els visats i la resolució sobre la qualificació definitiva dels habitatges.
 
Ocupació dels habitatges adjudicats
 
El termini per a l’ocupació efectiva dels habitatges és de tres mesos. Aquest termini es compta des de l’endemà de la data de lliurament de claus i pot ser prorrogat per l’ens titular de la promoció per motius justificats.
 
La no-ocupació efectiva de l’habitatge en el termini assenyalat o l’ocupació de l’habitatge per una unitat de convivència diferent de la que consti al Registre donen lloc a la instrucció del corresponent expedient sancionador, amb les conseqüències previstes a la Llei 18/2007.
 
La titularitat dels habitatges protegits correspon a les persones adjudicatàries inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.
 
En el cas d’unitats de convivència, la titularitat s’atribueix de la manera següent:
 
a) Si l’adjudicació és en règim de lloguer, al sol·licitant o als diversos membres de la unitat de convivència.
 
b) Si l’adjudicació és en règim de dret d’ús i habitació, a tots els membres de la unitat de convivència.
 
c) Si l’adjudicació és en règim de propietat o dret de superfície, en principi, al sol·licitant, sens perjudici que, per acord unànime entre els membres majors d’edat i menors d’edat emancipats de la unitat de convivència, pugui ser atribuïda a un altre membre d’aquesta o a tots en règim de comunitat de béns.
 
Els cònjuges o els membre integrants de parelles estables, independentment d’a qui correspongui la titularitat de l’habitatge, no poden sol·licitar un nou habitatge protegit llevat de nul·litat, separació, divorci o dissolució de la parella.
 
Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats