dimarts, 21 de setembre 2021
català | castellà
Sol·licitud d'renovació
ATENCIÓ: La pàgina que està veient requereix per al seu funcionament l'ús de Javascript. Per a un bon funcionament, per favor torna a activar-lo.
Accés a una sol·licitud: Modificar dades i renovar
El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, ha afegit un nou apartat, el 9, a l’article 95 de la Llei del dret a l’habitatge, amb la redacció següent:
“La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial caduca, previ advertiment de l’Administració que gestiona el Registre, en el termini d’un any, llevat que sigui renovada abans del transcurs d’aquest termini mitjançant la presentació d’una declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits.”
A tal efecte, a banda que l’interessat pugui presentar l’esmentada declaració responsable, s’ha habilitat aquest portal amb l’objectiu de gestionar la renovació a la inscripció d’una manera àgil i senzilla.
Les persones inscrites rebran, en el mes que li caduqui la inscripció, un SMS recordatori on s’indicarà aquest extrem. Des d’aquest portal, després d’haver-se identificat (amb els mitjans que s’han habilitat) podran conèixer la data exacta de caducitat de la inscripció i a partir de la qual el sistema els permetrà gestionar la renovació.Disposaran d’un termini de 30 dies des de la data de caducitat per a fer-ne la gestió.
Des d’aquest portal és possible la renovació de la inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO, sempre i quan, no hagueu de fer modificacions en algun dels següents camps:
-Nom i cognoms
-Municipi d'empadronament
-Data d'empadronament
-Sexe, data de naixement, estat civil
-Dades del cònjuge
-Dades de la unitat de convivència
-Membres de la unitat de convivència
-Declaració sobre la necessitat d'habitatge
Si esteu interessats en modificat alguna d’aquestes dades heu de saber que no es tracta d’una renovació sinó que haureu de tramitar una baixa i una nova sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants.
Una vegada identificat, podreu revisar les dades que figuren a la inscripció i podreu modificar aquelles que necessiteu (no serà possible la modificació de les esmentats anteriorment).
En finalitzar, marqueu la opció de “Renovar Sol·licitud” i rebreu la resolució per correu electrònic
Identificació:
Les persones interessades es poden identificar pels dos següents sistemes: per la referència de la sol·licitud i la contrasenya o bé pel sistema d’idcat mòbil.
Referència de la Sol·licitud:
Introduïu la referència de la sol·licitud i la contrasenya, en cas que no recordeu la contrasenya podeu regenerar una de nova i el sistema la enviarà a l’adreça de correu que vareu fer constar al donar-vos d’alta al Registre de Sol·licitants d’HPO. En cas que no la recordeu, ningú més, ni tant sols els gestors del sistema poden accedir a modificar-la. Per tant, us haureu d’identificar amb l’Idcat mòbil.
IdCat mòbil:
Podeu consultar com donar-vos d’alta als següents enllaços:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/index.html#bloc2
https://www.youtube.com/watch?v=0oUcb8iZThI

Identifiqueu-vos:
Municipi d'empadronament:
Codi de la sol·licitud*:
Clau d'accés:
*(nnnnnn-aaaa-mmmmm) nnnnnn és el numero de sol·licitud, aaaa l'any i mmmmm el codi INE del municipi en el qual està empadronat que apareixerà seleccionant-lo en el desplegable.
Canviar clau
Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats