dimarts, 21 de setembre 2021
català | castellà
Comissió de Reclamació d'Habitatge Protegit
 
La Comissió de Reclamacions es crea per l’article 97 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i se’n desenvolupen el funcionament i la composició mitjançant el Decret 106/2009. Està adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat i actua amb independència funcional, sense estar sotmesa a cap instrucció jeràrquica.
 
La seva funció és resoldre els conflictes que es puguin produir amb relació als actes que derivin del funcionament del Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
           
El procediment s’inicia amb la presentació d’un escrit d’impugnació, que substitueix el recurs d’alçada i el recurs potestatiu de reposició. El termini és d’un mes a comptar des de la notificació o publicació de l’acte que s’impugna, i no suspèn l’eficàcia de l’acte.
 
La resolució de la Comissió de Reclamacions posa fi a la via administrativa.
Transcorregut un mes des de la interposició de la reclamació sense que se n’hagi notificat la resolució corresponent, aquesta s’entén desestimada.
 
La composició de la Comissió de Reclamacions és la següent:
           
         El president i el seu suplent, d’entre els alts càrrecs del departament competent en matèria
         d’habitatge.
 
         Tres vocals i els suplents corresponents:
  • Un d’entre els cossos de funcionaris del grup A de l’Administració de la Generalitat amb destinació al departament competent en matèria d’habitatge.
  • Dos d’entre els cossos de funcionaris del grup A en servei actiu a una administració local de Catalunya, proposats per la Federació de Municipis de Catalunya
 
         Tres experts en matèria d’habitatge i els suplents corresponents:
  • Un a proposta de les associacions de consumidors
  • Un a  proposta de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
  • Un a  proposta de les organitzacions empresarials de promotors immobiliaris
 
         El secretari, que és proposat pel president de la Comissió d’entre els funcionaris de carrera
         de cossos del grup A de l’Administració de la Generalitat.
 
El nomenament i el cessament  dels membres i dels suplents, s’efectua per ORDRE del titular del departament competent en matèria d’habitatge.
 
Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats