dilluns, 17 de gener 2022
catalŕ | castellŕ
Adjudicació
 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial és un requisit estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

El procediment d’adjudicació delshabitatges d’una promoció s’inicia l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució de l’inici del procediment d’adjudicació, on consta tota la informació de la promoció i els requisits d’accés als habitatges.

Es publica una relació provisional de les persones que tenen dret a participar en el procés i que compleixen els requisits de la convocatòria.

Si en el procediment d’adjudicació s’inclouen contingents especials, aquests consten en llistes separades del contingent general.

Les persones interessades poden presentar al·legacions contra aquesta relació, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica.

Transcorregut aquest termini, l’administració actuant resol les al·legacions en el termini màxim de 20 dies hàbils.

S’aprova la relació definitiva de les persones amb dret a participar en el procés de selecció.

Dins els 3 dies hàbils posteriors a l’aprovació definitiva, l’administració actuant fixa el dia, l’hora i lloc del sorteig.

Es publica a la seu electrònica la relació provisional de les persones beneficiades en el sorteig (seleccionades), ordenades numèricament.

Posteriorment, les persones integrants de la llista provisional de seleccionats han d’acreditar que compleixen els requisits, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del requeriment fefaent (que es fa en el termini màxim dels 15 dies posteriors a la publicació de la llista provisional de persones seleccionades). No s’esdevé adjudicatari únicament pel fet de constar a la llista provisional de persones seleccionades.

Transcorregut el termini sense haver presentat l’acreditació oportuna, s’entén que la persona interessada renuncia a l’adjudicació.

Els habitatges s’adjudiquen, seguint l’ordre de la llista i en la forma que es determini en la convocatòria, a aquelles persones que acreditin complir els requisits exigits dins el termini establert.

Del sorteig es traurà una llista d’espera que servirà per adjudicar els habitatges que quedin sense adjudicar per renúncia de les persones beneficiades o per no acreditar la documentació adient.

Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats