dilluns, 17 de gener 2022
català | castellà
PREGUNTES FREQÜENTS
 

Per a què serveix inscriure’s en el Registre?
Per accedir a un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre.

Què significa estar inscrit en el Registre?

Formar part d’un registre general que dóna l’opció de participar en els procediments d’adjudicacions d’habitatges de protecció oficial (HPO) del municipi que correspongui.

On m’he de dirigir per informar-me sobre el registre?
WEB Registre – Agència de l’Habitatge de Catalunya – Ajuntament – Oficines locals d’habitatge – Serveis Territorials d’Habitatge – 012.

Quins requisits he  de complir?
a) Ser major d’edat o estar emancipat.
b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.
c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.
d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.
e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret.
f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Quines dades personals em demanaran?
a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’identificació d’estranger, vincles de relació entre els membres de la unitat de convivència, domicili de residència i del lloc de treball.
b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement i nacionalitat.
c) Dades de circumstàncies personals: disminució psíquica, física, incapacitat, situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altres tipus de condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en l’adscripció a reserves específiques per a l’adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es consideren especialment protegides.
d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de tinença del domicili actual.
e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta i àmbits territorials de demanda; es poden indicar-se fins a tres municipis.

Puc fer variacions de les dades i situacions personals?  On?
Sí. Les persones inscrites han de comunicar al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya qualsevol modificació de les dades inscrites.
La variació eventual en els ingressos de la unitat familiar només s’ha de comunicar en  cas que representi el 10% del total.

Aquesta variació de dades s’ha de notificar al registre on s’ha fet la inscripció.

L’ incompliment dels deures establerts pot donar lloc, si escau, a la baixa de la inscripció en el Registre de la persona o unitat de convivència, prèvia l’oportuna notificació.

Quina documentació hauré de portar?
Els sol·licitants de la inscripció en el Registre han d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, referida, si escau, als diversos membres de la unitat de convivència, en el moment en què es requereixi a cada municipi.
L’acreditació documental del compliment dels requisits s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera.

Quins ingressos mínims i màxims he de tenir?
Si es vol optar a la compra s’ha d’acreditar uns ingressos mínims d’un 5% del preu de venda. Els ingressos màxims tant si es vol optar a la compra com al lloguer son:
IRSC (6,08 vegades) - Límit d’ingressos zona A : Un membre, 64.611,24 € - Quatre o més membres, 69.721,85 €, (Aquest paràmetre canvia depenent de la zona on es troba ubicat l’habitatge).

Els he de mantenir durant tota la vigència de la inscripció?
Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el seu període de vigència.

L’any passat o aquest any no he tingut ingressos, m’hi puc inscriure ?
Sí, si es vol optar al lloguer, tot i tenint en compte que s’ha de notificar la variació d’ingressos.

Puc optar a l’opció de lloguer i compravenda a la vegada?
Sí, tenint en compte que la renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada,  dues vegades, comporta la baixa del Registre i la impossibilitat d’inscriure-s’hi en un termini de cinc anys.

Quines persones s’han d’inscriure en una sol·licitud?
Les persones individuals i les representants de les unitats de convivència.

Què és una unitat de convivència?
És unitat de convivència aquell grup de persones físiques que acrediten conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometen a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Quina durada té la inscripció?
Té una durada d'1 any des de la resolució administrativa d’inscripció.

Abans que caduqui, algú m’avisarà per renovar?
Abans de la data de caducitat de la inscripció, es comunica aquest fet a la persona interessada, als efectes que pugui procedir a la seva renovació si escau.
Cas que no manifesti la seva voluntat de renovar la inscripció en el termini de deu dies des de la data de caducitat, s’entén com a baixa definitiva.

Puc inscriure’m en més d’un municipi?
No. Cal inscriure’s en el municipi on s’està empadronat, si bé es poden indicar altres municipi  de demanda, fins un màxim de tres.

Com em puc donar de baixa del Registre?
Fent-ne la notificació al registre on es va efectuar la inscripció. La sol·licitud de baixa ha d’estar signada per totes les persones majors d’edat que constaven en la sol·licitud.

Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats