dilluns, 17 de gener 2022
català | castellà
Requisits / Documentació
 

Persones que es poden inscriure en el Registre

Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.

Requisits dels sol·licitants

 • Ser major d’edat o estar emancipat.
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.
 • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.  

Glossari

Unitat de convivència: És una unitat de convivència aquell grup de persones físiques que acrediten conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometen a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

 Necessitat d’habitatge: Per a la inscripció, s’haurà d’acreditar la necessitat d’habitatge, bé perquè no es disposa d’habitatge o perquè el que es té no és adequat a les circumstàncies.

 

1- S’entén que no es disposa d’habitatge:

 • Si no es té habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit.
 • Si, tot i tenir habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit, el seu valor no és superior al 40% del preu de l’habitatge que es vol adquirir. Aquest valor es determinarà d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials.
  Aquest valor s’elevarà fins al 60%, en els següents supòsits: persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, famílies nombroses, famílies monoparentals amb fills, persones dependents, o amb discapacitat oficialment reconeguda, i les famílies que les tinguin al seu càrrec i persones separades o divorciades al corrent del pagament de les pensions per aliments i compensatòries, si s’escau.

 

2.- S’entén que no es disposa d’habitatge adequat o que aquest no es troba a disposició del sol·licitant:

 • Si els habitatges són fora de l’ordenació urbanística o declarats en estat ruïnós i se n’ha acordat la demolició.
 • Si els habitatges estan inclosos en una relació definitiva de béns i drets afectats per un expedient expropiatori.
 • Si els immobles són declarats infrahabitatge d’acord amb el que preveu l’article 44 de la Llei 18/2007.
 • Si els habitatges s’han designat judicialment com a domicili de l’altre cònjuge, en procediment de nul·litat, separació o divorci, sempre que el sol·licitant no disposi d’un altre habitatge adequat i a la seva disposició.
 • Si els habitatges estan a disposició dels sol·licitant, però es tracta de casos d’abandonament del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments produïts en l’àmbit familiar i formalment denunciats davant les autoritats competents.
 • La disponibilitat d’un habitatge en lloguer o la disponibilitat d’ús d’un habitatge conjugal per part de persones separades o divorciades no és obstacle per a la inscripció en el Registre, sempre que es compleixin els altres requisits exigits.
 • Si els habitatges estan ubicats en un edifici que no compleix les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors contingudes a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, sempre que no resulti possible un ajust raonable i que algun membre de la unitat de convivència acrediti la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent. (**)
 • Si els habitatges estan ocupats per unitats de convivència amb ràtios de superfície per persona inferiors a les establertes per la normativa de condicions d’habitabilitat. (**)
 • Si els habitatges que hagin estat o siguin domicili habitual d’algun dels membres de la unitat de convivència no estan situats en l’àmbit comarcal de demanda en el qual se sol·licita l’habitatge, quan el sol·licitant acrediti raons de mobilitat laboral, de dependència física o de qualsevol altra mena que justifiquin suficientment el canvi de domicili. (**)

(**) Les persones sol·licitants que hagin resultat adjudicatàries d’un habitatge protegit han d’acreditar la transmissió de l’habitatge anterior per poder obtenir el corresponent visat.

Conceptes de drets reals:

 • Usdefruit: L’usdefruit és el dret a gaudir de béns d’altri amb l’obligació de conservar-los.
 • Dret d’ús: S’entén per dret d’ús aquell dret que legitima per tenir i utilitzar un habitatge d’acord amb les necessitats de l’usuari i, si escau, de la seva família.
 • Dret d’habitació: El dret d’habitació és aquell dret que atorga al seu titular el dret a ocupar en un immoble la part necessària per a ell i la seva família, amb la finalitat de satisfer-ne les necessitats d’habitatge.
 • Dret de superfície: La característica dels habitatges amb dret de superfície és que es transmet la propietat de l’edifici per un període determinat, que s’especifica en el moment de la constitució del dret, però no la del sòl. Després d’aquest període, la propietat torna a l’Administració Pública.
 • Nua propietat: Nua propietat és aquell dret d’una persona sobre un habitatge en què la relació és només de propietat.Com a propietari, té el domini sobre l’habitatge, però no n’ostenta la possessió, perquè ha estat cedida a través d’un dret denominat usdefruit.
 • Ple domini: Es parla de ple domini quan es tenen tots els drets absoluts sobre el bé o la part del bé corresponent.  

 

Residir en un municipi de Catalunya: La residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, al sol·licitant de la inscripció.

En el supòsit que es tracti de persones emigrades que siguin originàries de Catalunya o que hagin residit i estat empadronades a Catalunya en el moment de la sortida del país, han d’acreditar que tenen presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada, d’acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents.

Ingressos dels sol·licitants: Per ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial és obligatori no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa vigent, en la modalitat o les modalitats a les quals s’opti en el moment de la sol·licitud.

El càlcul dels ingressos del sol·licitant s’efectua a partir de la declaració presentada de l’impost de la renda de les persones físiques. En cas que no l’hagi presentat per no estar-hi obligat, l’acreditació s’efectuarà mitjançant la declaració responsable i l’aportació de la documentació acreditativa dels ingressos i retencions. A aquesta documentació s’ha d’afegir el certificat corresponent de l’Agència Tributària sobre la no-presentació de la declaració de renda.

Els ingressos d’una unitat de convivència són la suma dels percebuts per totes les persones que la conformen. En cas que la unitat de convivència estigui formada per varies unitats familiars, segons la definició de les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els ingressos a considerar són els que corresponguin a cada unitat familiar.

Taula d’ingressos màxims:

Podeu consultar les taules al següent enllaç:

http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-per-accedir-a-un-habitatge-protegit/

 

 

  Circumstàncies d’exclusió: El sol·licitant d’habitatge protegit no podrà trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes al Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

Causes:

La renúncia sense causa justificada, a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, dues vegades.

La revocació de la inscripció per constatació posterior de l’ incompliment originari de les condicions d’inscripció en el Registre.

Durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la revocació, el sol·licitant no es podrà tornar a inscriure en el Registre.

DOCUMENTACIÓ

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.

 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada. pdf (45Kb)

 • Fotòcopies del DNI i NIE

 • Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.

 • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.

 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

En les sol.licituds d’inscripció al Registre de Sol.licitants d’Habitatges Protegits dels afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, s’haurà d’adjuntar el següent document. pdf (449Kb)

Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats